Medezeggenschapsraad

shutterstock_1317575855

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders meepraten en meebeslissen over beleidszaken betreffende onze school, zoals: vakantierooster; formatie; groepsverdeling; begrotingen; jaarrekening. De leden van de MR behartigen de belangen van de ouders, leerlingen en leerkrachten van de school. De raad vergadert eens per vijf weken.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en dus voor alle ouders toegankelijk. Wat er in de MR-vergaderingen wordt besproken, kunt u altijd nalezen in de notulen van de vergaderingen.

MR-leden hebben een zittingsperiode die is vastgesteld in het statuut. Als er een vacature is in de oudergeleding van de MR, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. Zijn er meerdere ouders die zich kandidaat stellen voor deze taak, dan volgt er een schriftelijk stemming, waarbij alle ouders stemrecht hebben. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld. Ook daarvoor kan een verkiezing worden uitgeschreven.

MR-leden 2022-2023

De MR bestaat ouders en leerkrachten die met elkaar de belangen behartigen van de leerlingen, ouders en leerkrachten binnen de school.

Ouders:

  • Mirke Lüken
  • Nelleke Robbertsen

Leerkrachten:

  • Kim Kleijn
  • Kars Blijleven (voorzitter)

De MR vergadert een aantal keer per jaar en vergaderingen zijn openbaar. Als u het belangrijk vindt dat een bepaald onderwerp door de MR wordt besproken, dan kunt u dat aangeven bij één van de MR-leden of de directeur. De MR is voorlopig nog even te bereiken via mr@zuiderkroon.nl.

Ruimte voor het kind

In het dagelijks onderwijs is er alle ruimte voor het kind, dat centraal staat in het lesprogramma.

Kennismaken en aanmelden

U bent van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding!

Samen met ouders

Op ZuiderKroon hebben we het onderwijs georganiseerd vanuit de driehoek kind-school-ouder, waarbij het kind centraal staat.